Termos Legais do Portal upg.gal.

Para os efectos do previsto na “Lei Orgánica 15/99 do 13 de Decembro de Protección de datos de carácter persoal”, upg.gal informa o usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos persoais creado por e para upg.gal baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como os labores de información, formación e comercialización do servizo e das actividades relacionadas cos mesmos.

Os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais recolleitos poderán ser exercitados polos Usuarios, e no seu caso, por quen o represente mediante solicitude escrita e asinada na que se conteñan os seguintes datos: nome, apelidos do cliente, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do DNI ou Pasaporte, e petición en que se concreta a solicitude, dirixida a:

CIF: G 15295348

Enderezo: Avd. de Lugo nº 219 1º 159703 Santiago de Compostela, Galiza

Teléfono: 981 566 609

Mail: upg@upg.gal

Web: www.upg.gal